تخصیص زمین

۱- ارائه درخواست تخصيص زمين به انضمام تصوير جواز تأسيس
متقاضيان محترم به امور متقاضيان مراجعه و با ارائه فتوکپي جواز تأسيس و دريافت مشاوره لازم واخذ اطلاعات مورد نياز از شهرکهاي صنعتي و با ارائه طرح توجيهي نسبت به تکميل فرم درخواست زمين اقدام مي نمايد.
۲- تعيين شهرک و قطعه قابل تخصيص با رعايت الزامات زيست محيطي و برنامه زمانبندي
امور متقاضيان نسبت به بررسي مدارک و تعيين امکان تخصيص زمين در شهرک مورد درخواست و مشخص کردن قطعه قابل تخصيص آن براي اظهار نظر استقرار، متقاضي را به اداره کل محيط زيست و خانه صنعت و معدن جهت مشاوره و ارائه برنامه زمان بندي اجرايي طرح معرفي مي نمايد.
۳- صدور فرمت محاسباتي تخصيص زمين به منظور اقدام مالي
پس از رعايت الزامات زيست محيطي و ارائه برنامه زمان بندي، امور متقاضيان نسبت به صدور فرم محاسباتي تخصيص زمين و تشريح کامل آن به متقاضي اقدام نمايد.
۴- معرفي واحد صنعتي به امور مالي و آرشيو نقشه ها
پس از اقدام متقاضي مطابق فرمت محاسباتي تخصيص زمين و مراجعه به امور متقاضيان کليه مدارک ايشان ازجمله فيشهاي واريزي و سفته هاي خريداري شده، کپي شناسنامه دارنده جواز تأسيس براي افراد حقيقي و کپي شناسنامه افراد داراي امضاء اسناد تعهد آور، کپي اساسنامه، اظهار نامه، آگهي ثبت و تغييرات براي اشخاص حقوقي اخذ و با پيوست نمودن طرح توجيهي و برنامه زمانبندي تاييد شده اجراي طرح، تقاضاي تخصيص زمين متقاضي و. .. کليه مدارک ايشان بررسي وکنترل شده و درصورت نداشتن مشکل و کمبود، با تکميل فرم درخواست انعقاد قرار داد توسط متقاضي و فرم تحويل زمين توسط امور متقاضيان موضوع به امور مالي و آرشيو نقشه ها جهت بررسي و اعلام نظر ارجاع مي شود.
۵-دريافت تأئيديه امور مالي و آرشيو نقشه ها براي انعقاد قرار داد و تحويل زمين
در اين مرحله متقاضي به امور مالي مراجعه کرده و اقدامات لازم از جمله تکميل سفته ها و. . را انجام و تأئيديه بلامانع بودن انعقاد قرار داد را از امور مالي و نظر آرشيو فني را در رابطه با مختصات زمين دريافت و به امور متقاضيان ارائه مي نمايد.
۶- امضاء دفترچه قرار داد و معرفي متقاضي براي تحويل زمين
در اين مرحله دفترچه قرارداد و ضمائم مربوطه به امضاي متقاضي رسيده و دفترچه قرارداد تحويل طرف قرارداد شده و ايشان به منظور تحويل زمين مطابق فرم تحويل زمين تکميل توسط امور متقاضيان به مدير شهرک صنعتي يا امور فني و اجرايي معرفي مي‌گردد.
۷- تحويل گرفتن زمين توسط طرف قرار داد
متقاضي محترم پس از هماهنگي با مدير شهرک صنعتي ظرف مهلت مقرر، مستند به تبصره بند يک فصل (د) قرار داد مي بايست براي تحويل گرفتن زمين اقدام و صورتجلسه تحويل زمين مربوطه را تکميل و امضاء نمايد.
۸- تحويل دفترچه قرار داد تخصيص زمين و ضمائم به متقاضي
در اين مرحله متقاضي به امور متقاضيان مراجعه و نسبت به ارائه صورت مجلس تحويل زمين اقدام و متعاقب آن دفترچه ضمائم با ارائه رسيد و تعهد براي رعايت بند يک فصل (د) قرار داد به ايشان تحويل و طرف قرارداد به سازمان نظام مهندسي به منظور انجام مراحل اخذ مجوز ساخت معرفي مي گردد.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان