مزايا و مشوق هاي سرمايه گذاري و استقرار در شهرك ها و نواحي صنعتي

و نواحي صنعتي.

همجواري واحدهاي صنعتي همگن و امكان استفاده از توليدات، نيروي متخصص، و ماهر و تجاربيكديگر و ايجاد هم افزايي ناشي از آن.

ايجاد ارزش افزوده زمين و تأسيسات احداثي به علت قرار گرفتن در منطقه صنعتي تصويب شدهتوسط هيات وزيران و ساير ادارات و دستگاه هاي دولتي.

امكان استفاده از سرويس رفت و آمد مشترك

امكان دريافت تسهيلات بانكي با ارائه دفترچه تخصيص زمين به عنوان سند ثبتي مورد پذيرش بانك به استناد مصوبه هيات وزيران و قانون مصوب مجلس

صدوراسناد مالكيت تفكيكي رسمي براي واحدهاي مستقر با دريافت بهاي زمين به قيمت تمام شده پس از احراز شرايط لازم، دريافت تنها بخشي از قيمت تمام شده ايجاد و احداث امکانات زير بنايي و خدمات عمومي تحت عنوان بهاي حقوق بهره برداري از تأسيسات به صورت نقد و اقساط.

تبصره: در مناطق کمتر توسعه يافته مطابق با دستور العمل مربوطه سالانه تخفيفاتي در بهره برداري در نظر گرفته مي شود.

سهم نقدي ايثارگري و نخبگان در قرار داد بدون تغيير در مبلغ کل قرار داد در مناطق توسعه یافته حد اقل 10 درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته حد اقل 5 درصد  کمتر از سايرين خواهد بود. تعداد اقساط حد اکثر 14 قسط سه ماهه می‌باشد در غير اين صورت مي‌توان از روش 5 درصد بخشودگي از کل مبلغ قرار داد و اقساط تعیین شده استفاده شود.

استفاده از تسهیلات و تشویقات این ماده فقط برای یک بار مجاز است که بنا به تعهد کتبی متقاضی احراز می‌شود.

- از بخش نقدي شرکتهاي تعاوني ۱۰ درصد کسر و به اقساط آنها اضافه مي گردد.

- در صورت پرداخت يکجا مبلغ حق بهره برداري تا ۱۲ درصد تخفيف داده مي شود.

- امکان تخفيف به متقاضيان دريافت عرصه هاي بزرگ و ناهموار.

- امکان تخفيف بابت احداث آزمايشگاه و واحدهاي تحقيق و توسعه.

- امکان تخفيف خاص در قيمت حق بهره برداري براي نواحي صنعتي روستايي.

- امکان بهره برداري از معافيتهاي مالياتي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم

 

تشويقات سال 93:

+ اعمال 10% تخفيف در واگذاري حق انتفاع و بهره برداري از زمين، اعياني و تاسيسات در شهرك ها و نواحي صنعتي غير برخوردار

+ اعمال 5% تخفيف در واگذاري حق انتفاع و بهره برداري از زمين اعياني و تاسيسات در شهرك ها و نواحي صنعتي برخوردار

+ اعطاي يك سال تنفس براي مناطق غير برخوردار و شش ماه براي مناطق برخوردار بعد از عقد قرارداد

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان