مجتمع های کارگاهی

جتمع كارگاهي:

مجموعه اي از كارگاه هاي كوچك(غالباًبا مساحت كمتر از يك هزار مترمربع)كه در داخل يك شهرك صنعتي و يا در مكان مستقل ايجاد گرديده و بصورت استيجاري در اختيار ويا قطعي در اختيار كارآفرينان ومتقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك قرار داده مي شود.

 

طرح احداث مجتمع هاي كارگاهي در شهرك هاي صنعتي ايبك آباد و خيرآباد:

در راستاي تسريع بر اجراي طرحهاي صنعتي،افزايش اشتغال و صرفه جويي هاي زمان و هزينه در شهركهاي صنعتي و بخصوص با توجه به پتانسيل موجود در شهركهاي صنعتي ايبك آباد و خيرآباد قرارداد احداث ۱۰واحد كارگاهي با مساحت ۲۸۸۰مترمربع در شهرك صنعتي ايبك آباد و ۱۰واحد كارگاهي با مساحت ۳۲۳۷مترمربع در شهرك صنعتي خيرآباد در تيرماه سال ۸۷منعقد شد

طرح احداث واحدهاي كارگاهي شهرك صنعتي اراك۲( ايبك آباد)

موضوع

احداث واحدهاي كارگاهي

تعداد

۱۰

مساحت كل-همراه محوطه(مترمربع)

۷۴۰۰

مساحت هر واحد (مترمربع)

۲۸۸

هزينه اجرا(ميليون ريال)

۷،۸۰۰

محل تأمين اعتبار

داخلي

 

 

طرح احداث واحدهاي كارگاهي شهرك صنعتي اراك۳(خيرآباد)

موضوع

احداث واحدهاي كارگاهي

تعداد

۱۰

مساحت هر واحد (مترمربع)

۳۲۳

جمع مساحت واحدها(مترمربع)

۳۲۳۷

هزينه اجرا(ميليون ريال)

۷،۲۰۰

محل تأمين اعتبار

داخلي

 

 

شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي بر اين باور است كه توسعه و رشد صنايع،باعث ايجاد اشتغال و پايداري و گسترش توليد و ارزش افزوده در كشور خواهد بود.

بنابراين رويكرد اين شركت بر ارائه بهترين خدمات به صنعتگران در چارچوب قوانين حفظ محيط زيست و اشتغالزايي استوار است.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

سه شنبه 28 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان