تعاریف و مفاهیم

و انتقال آب به شرط تأمين خدمات براي شهركها و نواحي صنعتي در صورت نياز.

واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D):واحدهاي داراي پروانه معتبر از دستگاه‌هاي ذيربط كه به تحقيق و توسعه درحوزه صنعت و فناوري مي‌پردازند.

 شركتهاي تعاوني: تعاوني‌هايي كه مجوز وزارت تعاون را دريافت كرده‌اند.

 ايثارگران: رزمندگان، جانبازان، آزادگان و بستگان درجه اول شهدا (پدر، مادر، همسر و فرزند) با معرفي بنياد ايثارگران و يا ساير مراجع قانوني ذيصلاح (موضوع قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 73/5/12 مجلس شوراي اسلامي.

 نخبگان: براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور.

 قيمت كارشناسي:ارزيابي كارشناسي از ارزش روز زمين، تأسيسات و يا ابنيه تمامي شهركها و نواحي صنعتي است كه توسط كارشناس رسمي، كارشناس معتمد، كارشناس خبره با معرفي دادگستري يا كارشناس عمومي ساختمان با معرفي سازمان نظام مهندسي ساختمان و يا كارشناس مورد تأييد معاونت عمران و محيط زيست سازمان، با توجه به مفاد دستورالعمل انجام مي‌گيرد. 

 قيمت پايه سالانه: اولين قيمتي است كه در ابتداي هر سال با رعايت روشهاي قيمت‌گذاري، به تصويب هيأت مديره استاني مي‌رسد و تغيير آن در اختيار مجمع عمومي است.

شاخص تورم:آخرين نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

 حق مرغوبيت: ارزش بالاتر از معمول عرصه و اعياني در شهركهاي صنعتي به دليل ويژگيهاي خاص از جمله موقعيت منطقه‌اي، معابر اصلي و اطراف ميادين، تقاطع‌ها و فازهاي تكميل شده و امكانات شهرك، رشد قيمت‌هاي عرصه و اعياني در جوار شهرك و كلاً رشد قيمت‌ها و ارزش افزوده محلي در شهرك و اطراف آن بنا به دلايل سرمايه‌گذاريهاي كلان و يا خاص مي‌باشد.

حق بهره‌برداري:حق استفاده از زمين و آن بخش از امكانات زيربنايي و خدماتي عمومي در كليه شهرك‌ها و نواحي صنعتي است كه در دفترچه قرارداد قيد مي‌گردد و به عنوان سهم مشاع متناسب با عرصه واگذاري بوده و قابل انتزاع و قابل انصراف (عدم قبول ) نمي‌باشد.

 زمين (عرصه): قطعه‌اي از اراضي شهرك و يا ناحيه صنعتي است كه بر طبق قرارداد منعقده به طرف قرارداد واگذار مي‌شود.

نقل و انتقال:عبارت است از انتقال كل و يا بخشي از حقوق طرف قرارداد به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر كه نيازمند ثبت در دفترچه قرارداد باشد.