تعاریف و مفاهیم

عبارت و اصطلاحات مورد استفاده در اين پايگاه معاني زير را دارند:

 سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 شركت: شركت شهركهاي صنعتي استان

هيأت مديره:هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان

 مجمع عمومي:مجمع عمومي شركت شهركاي صنعتي استان (هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران)

 رئيس مجمع عمومي:معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 شهرك صنعتي: مكاني است، داراي محدوده و مساحت معين، براي استقرار مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني كه تمان يا پاره‌اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي‌دهد و با تصويب هيأت دولت ايجاد مي‌شود.

 ناحيه صنعتي روستايي: مكاني است، داراي محدوده و  مساحت كمتر از پنجاه هكتار كه در چارچوب طرحهاي ناحيه‌اي موجود مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در كانون محصولات كشاورزي و با هدف اشتغالزايي روستايي ايجاد مي‌شود و شامل مجموعه‌اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز واحدهاي مذكور تأمين مي‌شود. نواحي صنعتي پس از تصويب در هيأت مديره و مجمع عمومي و نهايتاً شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، ايجاد مي‌شود.

 شهرك فناوري: مكاني است، داراي محدوده و مساحت معين براي استقرار مجموعه‌اي از خدمات نرم‌افزاري، مشاوره فني و مهندسي، تحقيق و توسعه (R&D)، آزمايشگاه مرجع كه در عرصه‌هاي مستقل براي ارائه خدمات و مشاوره به واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد مي‌شود. 

مركز خدمات فناوري و كسب و كار:مكاني است كه در داخل شهرك‌هاي صنعتي بزرگ و يا شهركهاي فناوري، براي ارائه خدمات نرم‌افزاري به واحدهاي توليدي و صنعتي (با اولويت واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي) ايجاد مي‌شود. مالكيت اين مراكز، همواره متعلق به