بيان اهداف استراتژيك

1.هدايت، ساماندهي و حمايت از صنايع كوچك و متوسط با اولويت به صنايع مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي.
2.ايجاد، آماده سازي و توسعه و تكميل شهرك ها و نواحي صنعتي به منظور تامين بستر مناسب سرمايه گذاري در استان.
3.مديريت، توسعه و آموزش منابع انساني به منظور داشتن سازماني پويا و توانمند و دانش مدار.
4.كمك به ارتقا ارزش هاي اجتماعي با افزايش فرصت هاي شعلي، بهبود سطح رفاه جامعه، توسعه دانش صنعتي و حفظ مسائل زيست محيطي.
تعيين هدف هاي بلند مدت ( ۵ ساله )
در تعيين اهداف ۵ ساله بايد ويژگي هاي زير براي اهداف مد نظر باشد:
  مشخص و واضح باشند.
 قابل اندازه گيري و سنجش باشند.
 دست يافتني باشند.
  منطقي و معقول باشند.
  داراي محدوده زماني باشند.
 برانگيزاننده باشند.
 واقع گرايانه باشند.
پس از بررسي نقاط قوت ، ضعف و فرصت ها ، تهديدات به تعيين اهداف مي پردازيم. همچنين براي اندازه گيري و ارزيابي اهداف كيفي، شاخص هايي در قالب هر يك از اهداف تعريف مي گردد.

  حمايت از ايجاد و توسعه صنايع كوچك
  توسعه خدمات نرم افزاري صنايع كوچك
  ايجاد، توسعه و تكميل شهرك ها و نواحي صنعتي با اولويت مناطق غير برخوردار
  توسعه جذب سرمايه و فعاليت هاي واحدهاي صنعتي
  رعايت مسائل زيست محيطي و فضاي سبز
  ايجاد امكانات رفاهي و خدماتي و تأمين نياز هاي عمومي صنعتگران در شهرك ها
  بهبود و اصلاح ساختار سازماني و اداري و تأمين منابع با توجه به مأموريت هاي جديد شركت
  توسعه مديريت و منابع انساني
  خصوصي سازي مديريت و اداره شهرك ها
  نظارت و ارزيابي مستمر اهداف، راهبردها، برنامه ها و فعاليت هاي مصوب
  حضور نو در عرصه تصميم گيري هاي مرتبط با بخش صنعت استان
  ايجاد وفاق اداري در تامين زير ساخت ها و خدمات مورد نياز بخش صنعت
 اجتناب از پراكندگي و هدايت و حمايت از استقرار صنايع در شهرك ها و نواحي صنعتي و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي

 

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان