غرق آباد


 

اطلاعات شهرك :

مشخصات و موقعيت : شهرك صنعتي غرق آباد در شهرستان ساوه و در مجاورت جاده اصلي ساوه - همدان و درفاصله حدودا ۳كيلومتري از شهر غرق آباد واقع گرديده است.

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :امكان استقرار كليه صنايع با كدهاي الف - ب و ج تعريف شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در زونهاي فلزي، شيميايي، برق و الكترونيك، نساجي،سلولوزي، كاني غير فلزي ، غذايي و ... در آن وجود دارد . لازم به ذكر است استعداد منطقه در تامين مواد اوليه كشاورزي جهت صنايع تبديلي از مزيتهاي اين شهرك مي باشد.

 

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز بهره برداري شده

۹۰

90

42.9

7.25

35.3

۰

 

 

اطلاعات تماس :

نشاني : ۳كيلومتري غرق آباد (مجاور جاده اصلي ساوه همدان)

تلفن : 08642312450

مدير شهرك :حسن علي حسيني

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري :كار طراحي و عمليات عمراني اين شهرك در حال انجام بوده و بخشي از امكانات زيربنايي در آن از قبيل : آماده سازي ، آب ، برق ، جدول گذاري، روشنايي معابر، خيابان كشي و ... در حال انجام بوده و تكميل طرحهاي زيربنايي ،از قبيل جدول گذاري و محوطه سازي از اولويتهاي طرحهاي عمراني در آن ميباشد.

 

اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

13 1

50300

4