کمیجان

اطلاعات شهرك :

 مشخصات وموقعيت:شهرك صنعتي كميجان در شهرستان كميجان و به فاصله حدوداً ۵كيلومتري ازشهر كميجان واقع گرديده است . اين شهرك در مجاورت جاده اصلي كميجان -همدان واقع و فاصلة آن با اراك ۹۵ كيلومتر ‌، همدان ۸۵ كيلومتر ، ملاير۹۰ كيلومتر و تهران۳۰۰كيلومتر مي‌باشد همچنين اين شهرك در فاصلة۹۰كيلومتري از خط راه‌آهن سراسري وايستگاه راه‌آهن اراك ، ۹۸ كيلومتري فرودگاه اراك و ۹۵ كيلومتري گمرك ‌اراك قرارگرفته است.
 
واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار: اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به آبان ماه سال ۱۳۷۳ بر مي گردد و از مجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي تاكنون بخشي از اراضي درقالب قراردادهاي منعقده به متقاضيان اختصاص داده شده و امكان استقراركليه صنايع در زونهاي تعريف شده فلزي،غذايي، شيميايي، كاني غيرفلزي، برق والكترونيك ، نساجي، سلولوزي و ... در آن وجود دارد.
عواملي چون فاصله اين شهرك تا مركز استان قرار نگرفتن در شاه راههاي اصلي و عدم وجودفرهنگ صنعتي در منطقه موجب عدم رشد قابل قبول در اين شهرك شده است كه  با توجه به تبديل  منطقه كميجان از بخش به شهرستان، قدمهايي براي رونق شهرستان و شهرك برداشته شده است.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)
متراژ فاز عملياتي (هكتار)
متراژ زمين صنعتي (هكتار)
زمين واگذار شده (هكتار)
زمين باقيمانده (هكتار)
فضاي سبز (هكتار)
۹۲.۴
92.4
55.6
9
46.6
3.15
 

اطلاعات تماس :
نشاني : ۵ كيلومتري كميجان (مجاور جاده اصلي كميجان همدان)
تلفن : 08633573400
مدير شهرك : محمدعلي ميرعظيم
امكانات زيربنايي و خدمات ضروري:كار طراحي و عمليات عمراني اين شهرك از سال ۱۳۷۰ آغاز و تاكنون بخشي ازخدمات ضروري و امكانات زير بنايي درآن از قبيل : آماده‌سازي ،آب ، برق ، ،فضاي سبز و … انجام و تكميل طرحهاي زيربنايي اين شهرك دراولويت طرحهاي عمراني آن قراردارد.


اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

20

9

317621

111