دلیجان

اطلاعات شهرك:

مشخصات و موقعيت:شهرك صنعتي دليجان در شهرستان دليجان و به فاصلة حدوداً ۷كيلومتري ازمركزشهردليجان واقع گرديده است. اين شهرك در مجاورت شاهراه شمال به جنوب و راه اصلي دليجان به اصفهان وتهران واقع و فاصلة آن با اراك ۱۴۰كيلومتر ، قم۹۰كيلومتر ، اصفهان۱۸۵كيلومتر و تهران ۲۴۰كيلومتر مي‌باشد همچنين اين شهرك در فاصلة ۹۰كيلومتري ازخط راه‌آهن سراسري و ايستگاه راه‌آهن قم،۶۰كيلومتري گمرك منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و ۷۵كيلومتري فرودگاه كاشان قرار گرفته است.

مزاياي استقرار در شهرك: داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شده موجود، نزديكي به شهر دليجان، مجاورت با شاهراه شمال به جنوب، فرهنگ صنعتي منطقه، زمينهاي هموار و داراي سندتفكيكي و استقرار حجم بالاي واحدهاي توليدكننده عايقهاي رطوبتي مي باشد موقعيت بسيار مطلوبي رابراي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم نموده است.

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار:اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به اسفند ماه ۱۳۷۰برمي گردد كه به منظوراجراي طرحهاي فلزي، غذايي، شيميايي، كاني غيرفلزي، برق و الكترونيك،نساجي سلولوزي و ... اختصاص داده شده و امكان استقرار كليه صنايع درزونهاي تعريف شده درآن وجود دارد.

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

2114.8

440

315.7

198.5

117.2

24.5

 

 

اطلاعات تماس :

نشاني : ۷كيلومتري دليجان (مجاور بزرگراه اصفهان تهران)

تلفن :08644433700

مدير شهرك : حسن قهاري

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري :كارطراحي وعمليات اجرايي اين شهرك از سال ۱۳۷۰آغاز و تاكنون بخشي ازامكانات زيربنايي و خدمات ضروري در آن ازقبيل : آماده‌سازي ،آب ، برق ،گاز،تلفن ، معابرآسفالته ،روشنائي ‌معابر ،‌ فضاي سبز ،‌ سردرب و نگهباني و شبكه فاضلاب و تصفيه‌خانه اجرا شده است.

فاصله شهرك از منابع (كيلومتر) :

          

نام مركز استان: اراك

فاصله تا مركز استان : ۱۴۰                   

نام مركز شهرستان: دليجان

فاصله تا مركز شهرستان : ۷              

نام شهر: دليجان   

فاصله تا نزديكترين شهر:۷   

نام فرودگاه: كاشان

فاصله تا فرودگاه: ۷۵

نام فرودگاه : امام خميني

فاصله تا فرودگاه بين المللي: ۲۱۰  

نام ايستگاه راه آهن: قم

فاصله تا ايستگاه راه آهن: ۹۰  

نام گمرك :منطقه اقتصادي سلفچگان  

فاصله تا گمرك: ۳۳                 

نام بندر: امام خميني

فاصله تا بندر: ۶۸۰                                           

 
 

اطلاعات واحدهاي صنعتي :

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

252

167

5750049

3625