سه راهي خمین (اراک1)

،اصفهان ، خمين و… موقعيت بسيارمطلوبي را براي سرمايه‌گذاري در اين شهرك فراهم نموده است.
 

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به مهرماه سال ۱۳۶۳ بر‌مي‌گردد و مجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي در آن تاكنون۱۰۰% اراضي درقالب قراردادهاي منعقده به متقاضيان اختصاص داده‌شده‌است و درحال حاضرمتجاوز از۱۳۵ واحدصنعتي دراين شهرك راه‌اندازي شده و درحال بهر‌ه‌برداري مي‌باشند.
 
اطلاعات تماس :
نشاني : ۵ كيلومتري از مركز اراك – مجاور بزرگراه اراك – تهران
تلفن : 08633443270
مدير شهرك : يزدان خودستاني

 امكانات زيربنايي و خدمات ضروري :كارطراحي و عمليات اجرايي اين شهرك از سال ۱۳۶۳ آغاز و تاكنون كليه امكانات زيربنايي وخدمات ضروري درآن از قبيل : آماده‌سازي ، آب ،‌ برق،‌گاز،تلفن،شبكه فاضلاب ، معابر آسفالته ، روشنايي معابر ، فضاي سبز و… تكميل و سيستم فاضلاب آن نيز به شبكه فاضلاب شهري متصل بوده و احداث واحدهاي تجاري،خدماتي و رفاهي از اولويتهاي طرحهاي عمراني شهرك مي‌باشد. 


فاصله شهرك از منابع (كيلومتر) :

 

فاصله تا مركز استان : ۵                                    

نام مركز استان: اراك

فاصله تا مركز شهرستان : ۵                                

نام مركز شهرستان: اراك

فاصله تا نزديكترين شهر: ۵                                

نام شهر: اراك    

فاصله تا فرودگاه: ۳                                          

نام فرودگاه: اراك

فاصله تا فرودگاه بين المللي: ۲۵۰                         

نام فرودگاه : امام خميني

فاصله تا ايستگاه راه آهن: ۵                                

نام ايستگاه راه آهن: اراك

فاصله تا گمرك: ۰                                              

نام گمرك :اراك   

فاصله تا بندر: ۷۵۶                                           

نام بندر: امام خميني

 

پروژه هاي عمراني شهرك :

-

اطلاعات واحدهاي صنعتي :

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

159

137

1542394

3631