طرح حمایت از پایان نامه ها

از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامة مصوب دانشگاه، جهت انعقاد قراردادبه شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايد.

تبصره ۳ : چنانچه بعد از تأييديه موضوع توسط سازمان ، انعقاد قرارداد با دانشجو صورت نگرفت مي‌بايست مراتب به سازمان اعلام گردد .
۵-۴- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استادراهنما، كتباً بصورت سه ماهانه به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي  پايان نامه‌ها، گزارش مذكور را به طور حضورا ارائهنمايد.
تبصره ۴ : در صورتي كه براي يك عنوان پايان نامه بيش از يك پيشنهاد ارسال گردد، كليه پيشنهادها مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته وبهترين پيشنهاد انتخاب خواهد شد. ساير پيشنهادات (در صورت اجراي پايان نامه توسطدانشجو) مي توانند از امكانات كتابخانه‌اي موجود و در صورت امكان از كمك فني و    مشاوره‌اي كارشناسان شركت شهركهاي صنعتي استان استفاده نمايند.
 
۵.  مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي ) :
حداكثر مبلغ حمايت به شرح جدول ذيل مي‌باشد :
 
مقاطع تحصيلي
مبلغ (ميليون ريال)
كارشناسي ارشد
۱۰
دكتري
۲۰
فوق دكتري
۲۵
پايان نامه ايرانيان در مقطع دكتري در خارج از كشور
۳۰
پايان نامه ايرانيان در مقطع فوق دكتري در خارج از كشور
۴۰
 

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان