طرح حمایت از پایان نامه ها

مناسبي را عرضه نمايد.

۶-۳- مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت‌هاي منطقه‌اي و ملي در طرحهاي توسعه‌اي مدنظر قراربگيرد.
 
۴. مراحل انجام طرح:
۱-۴- انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسطدانشجو
۲-۴- تكميل فرم شماره ۱ توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه.
۳-۴- پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي، حداكثر ظرف يكماه توسط كميته بررسي پايان نامه‌ها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تصويب، مبلغ حمايت و نظر كميته به وي اعلام مي‌گردد
تبصره ۱ : اعضاي كميته بررسي پايان نامه‌هاي شركتهاي استاني عبارتند از:
۱.                    مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يا نماينده وي.
۲.                    معاونت صنايع كوچك
۳.                    كارشناس مسئول آموزش و پژوهش
۴.                    يك نفر از متخصصين مرتبط با موضوع مورد بحث (درصورت نياز)
تبصره ۲ : بمنظور تعيين موضوعات اولويت دار و جهت دهي اجراي پايان نامه‌ها و به سمت نيازهاي سازمان و همچنين بررسي و تأييد نهايي كميته‌اي متشكل از:
۱.                    مدير دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
۲.                    كارشناس دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
۳.                    مشاور جوان مديرعامل
۴.                    معاونت مرتبط با موضوع يا نماينده وي
۵.                    متخصص مرتبط با موضوع ( درصورت نياز )
به منظور جلوگيري از انتخاب موضوعات يكسان، شركت شهركهاي صنعتي استانها موظف به كسب تاييديه كتبي از ستاد (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ، معاونت صنايع كوچك ) مي‌باشند. جهت كسب تاييديه، كافيست فرم تكميل شده شماره ۱، ضميمه نامه درخواست تصويب موضوع گردد.
۴-۴- دانشجو موظف است پس از آگاهي

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان