مديران شركت

نام و نام خانوادگی

مصطفي آمره

 

سمت

رئيس هيأت مديره و مديرعامل

شماره تماس

333443402 086

پست الكترونيكي

amere@miec.ir

 

نام و نام خانوادگی

مسعود سليقه

 مسعود سليقه

سمت

معاون توسعه مديريت و منابع

شماره تماس

33443250 086

پست الكترونيكي

saligheh@miec.ir

 

نام و نام خانوادگي

روح الله ابراهيمي

سمت

معاون فني

شماره تماس

08633443300

پست الكترونيكي

ebrahimi@miec.ir

 

نام و نام خانوادگي

مجيد رفيعي

سمت

معاون برنامه ريزي 

شماره تماس

08633443110

پست الكترونيكي

 

 

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان